VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

BAŤA, akciová společnost

Se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22

IČ: 442 68 050

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 872

adresa pro doručování elektronické pošty: kontakt.cz@bata.com

(dále jako „prodávající“)


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.bata.cz (dále jako „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jako „OZ“).

Kupujícím se rozumí:

 1. spotřebitel, přičemž za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jako “spotřebitel”), nebo
 2. osoba odlišná od spotřebitele.

Kterákoliv z osob uvedených pod písm. a) a b) shora se dále označuje jako „kupující“.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou dokumenty Způsoby doručení a Způsoby platby, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


II. KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno.

Výslovně se sjednává, že vystavení zboží na stránkách e-shopu není nabídkou k uzavření kupní smlouvy, jedná se pouze o výzvu k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je v rámci e-shopu kupujícím řádně vytvořená a odeslaná objednávka. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu. Prodávající potvrzení o přijetí objednávky zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Součástí potvrzení je odkaz na aktuální znění obchodních podmínek.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) se již zboží nevyrábí a/nebo iii) se již zboží nedodává a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že kupující již zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího, včetně práv z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

V případě, že kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.


III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 4. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 5. na odstranění vady opravou věci,
 6. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 7. odstoupit od smlouvy.
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo odst. 3 tohoto článku si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 11. Ustanovení odstavců 8 až 18 tohoto článku III. se vztahují jen na kupujícího, který je spotřebitelem.
 12. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
 13. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 14. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 15. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 16. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 17. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 18. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 19. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
 20. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 21. v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 22. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 23. vyplývá-li to z povahy věci.
 24. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 8 tohoto článku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 25. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 26. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 27. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 28. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 29. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
 30. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 31. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 32. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 33. V případě, že kupujícímu vznikla práva z vadného plnění, má právo také na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Vytkl-li kupující vadu prodávajícímu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.


IV. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a způsob platby, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce. Všechny nabízené způsoby platby, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny ZDE v dokumentu Způsoby platby.

Způsob dodání/dopravy zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce. Všechny nabízené způsoby dodání/dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny ZDE v dokumentu Způsoby doručení.


V. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.

Není-li kupující spotřebitelem, platí, že:

 • V případě služby „Baťa Home“ odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
 • V případě služby „Click and collect“ přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody převzetím zboží.


VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

Ustanovení tohoto článku VI. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.


VII. PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Ustanovení tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Prodávající poskytuje kupujícímu právo na vrácení zboží ve lhůtě 15 – 60 dní ode dne převzetí zboží, a to pouze při naplnění dále stanovených podmínek. Právo na vrácení zboží lze uplatnit pouze osobně v kterékoliv prodejně BAŤA na území České republiky (seznam prodejen ZDE), a to ve výše uvedené lhůtě. Právo na vrácení zboží se vztahuje pouze na zboží, která je nepoužité, neopotřebené a nepoškozené, s kupním dokladem, v kompletním originálním obalu, se všemi původními visačkami a nálepkami. Splnění podmínek podle předchozí věty posuzuje výhradně vedoucí prodejny (či jeho zástupce), přičemž právo spotřebitele na vrácení zboží vznikne pouze v případě, že vedoucí prodejny (či jeho zástupce) posoudí stav zboží jako vyhovující podmínkám podle předchozí věty.

Spotřebitel je v případě vzniku práva na vrácení zboží oprávněn oproti vrácení obuvi požadovat dle své volby jedno z těchto plnění:

 1. výměnu zboží za jiné, nebo
 2. poukázku na nákup zboží (platební ověřovaný šek), platnou 1 rok.

Ad a) Pokud si spotřebitel zvolí při vrácení zboží výměnu tohoto zboží za jiné zboží v nižší ceně, tento rozdíl v ceně prodávající spotřebiteli nevrací. V případě vyšší ceny spotřebitel rozdíl v ceně prodávajícímu uhradí.

Ad b) Pokud si spotřebitel za vrácené zboží zvolí poskytnutí platebního šeku, tento může být poskytnut pouze v hodnotách 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč. Jestliže se cena vráceného zboží nerovná hodnotě žádného šeku (nebo jejich kombinaci), pak a) doplatí rozdíl spotřebiteli prodávající, jestliže je cena vráceného zboží vyšší, nebo b) spotřebitel prodávajícímu, jestliže je cena vráceného zboží nižší, vždy však jen ve výši, kterou již nelze šekem nebo jejich kombinací poskytnout. Platební šeky lze uplatnit pouze v prodejnách BAŤA na území České republiky.


VIII. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy spotřebitelem ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající může vygenerovat spotřebiteli náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.


IX. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem „Zásady zpracování osobních údajů“.


XI. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

BAŤA, akciová společnost

sídlo a adresa pro doručování: Dlouhá 130, 762 22 Zlín

e-mail: kontakt.cz@bata.com

web: www.bata.cz


XII. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platforma pro řešení sporů on-line dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu však platí obchodní podmínky platné ve znění účinném k okamžiku odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 11. 2021.

Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.