Zavřít zprávu

Něco se pokazilo

Špatná odezva serveru. Zkuste obnovit stránku.

Zásady zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

Totožnost správců

BAŤA, akciová společnost, se sídlem Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, IČ: 44268050, registrace B 872 vedená u Krajského soudu v Brně;

Bata Brands SA, se sídlem Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švýcarsko, reg. číslo CHE-107.822.593

(pro účely tohoto dokumentu se „správcem“ rozumí kterýkoliv ze správců specifikovaných výše)

Kontaktní údaje správce

Adresa pro doručování BAŤA, akciová společnost, Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, adresa elektronické pošty kontakt@bata.cz, telefon +420 577 685 277, web www.bata.cz. Prokazatelné doručení informace na uvedené kontakty vyvolává následky vůči oběma správcům.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Adresa elektronické pošty poverenec@bata.com

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zajišťování Vaší účasti ve věrnostním programu Baťa klub, kterým umožňuje svým členům čerpat výhody členství (zejména slevové a jiné poukazy) přičemž v souvislosti s Vaším členstvím v Baťa klubu Vám mohou být zasílána obchodní sdělení (včetně sdělení založených na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování). Vaše osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě souhlasu uděleného Vámi jakožto subjektem údajů podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, avšak jde o požadavek, jehož splnění je nezbytné pro Vaše členství v BAŤA klubu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, avšak bez jejich poskytnutí se nemůžete stát členy BAŤA klubu a participovat na výhodách členství. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (vizte bod „Vaše práva související se zpracováním osobních údajů"), avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek zánik Vašeho členství v BAŤA klubu.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené můžete být na základ Vámi uděleného souhlasu v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2) Nařízení předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4) Nařízení rozumí: „ Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. “ Správce při profilování používá osobní údaje k přizpůsobení webu (včetně e-shopu) a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na základě Vašich předchozích aktivit na webu (včetně e-shopu) či v rámci BAŤA klubu (objednávky, reakce na zaslané maily a obchodní sdělení). Udělení souhlasu s profilováním není zákonným požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, avšak jde o požadavek, jehož splnění je nezbytné pro Vaše členství v BAŤA klubu.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Příjemci osobních údajů mohou být dopravci a poštovní doručovatelé specifikovaní v příloze tohoto dokumentu.

Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé). Zpracovateli jsou subjekty uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy po dobu Vašeho členství v Baťa klubu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Mate právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely výše uvedené jakož i právo odvolat udělený souhlas s profilováním. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním kteréhokoliv Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a
 • předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Na Vaši žádost Vám správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění

Máte právo na to, aby byly zpracovávány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2) Nařízení (vizte bod „Právo vznést námitku“);
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku:

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování.

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu Vámi určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: adresa pro doručování BAŤA, akciová společnost, Dlouhá 130, 762 22 Zlín, Česká republika, adresa elektronické pošty kontakt@bata.cz, telefon +420 577 685 277, web www.bata.cz

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.

Název

Adresa

Účel

Value Lab S.p.a.

03986031007

Piazza Diaz, 2

20123 Milano

Zajištění CRM platformy

Etnetera Activate a.s.

02713209

Classic 7 - budova E

Jankovcova 1037/49

170 00 Praha 7

Emailing

Mailkit s.r.o.

26449901

Novákových 970/41

180 00 Praha 8

Emailing

Keboola

28502787

Křižíkova 488/115

186 00 Prague 8

Data warehouse

Oracle Czech s.r.o.

61498483

U Trezorky 921/2

158 00 Praha 5

Data warehouse

Načítání...

Odeslali jsme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračujte na přihlášení

Ztratil jste heslo?

Je snadné ztratit přehled o vašich přístupových údajích. Chceme vám proto pomoci s jednoduchou obnovou hesla.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Přihlášení

Pokud jste se do starého klubu přihlašovali číslem karty a PINem, tak pro první přihlášení do nového klubu zadejte číslo karty (bez mezer) do pole pro e-mail a PIN do pole pro heslo.

Zapomněli jste heslo?

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Byli jste úspěšně přihlášeni jako

Načítání...

Děkujeme, že jste se k nám přidali

Stačí pouze zkontrolovat Váš e-mail a potvrdit přihlášení k odběru. Již brzy se můžete těšit na novinky od Bati. Bereme spam hodně vážně, chceme proto mít jistotu, že je všechno správně.