Zavřít zprávu

Něco se pokazilo


Špatná odezva serveru. Zkuste obnovit stránku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
BAŤA, akciová společnost
Se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22
IČ: 442 68 050
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 872
adresa pro doručování elektronické pošty: kontakt@bata.cz
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.bata.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

II. Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Specifikace zboží a cena zboží

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady za doručení zboží kupujícímu a způsob platby.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Dodací podmínky

 1. Kupující si může zboží vyzvednout v kterékoliv prodejně prodávajícího v České republice (tento způsob dodání zboží prodávající marketingově a pro účely těchto obchodních podmínek označuje jako službu „Click and collect“)“ nebo nechat zboží doručit na kupujícím uvedenou adresu (tento způsob dodání zboží prodávající marketingově a pro účely těchto obchodních podmínek označuje jako službu „Baťa Home“)“. Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.
 2. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání zboží službu „Click and collect“, bude zboží kupujícímu dodáno na náklady kupujícího (není-li v obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak) do kupujícím v rámci objednávky zvolené prodejny prodávajícího (je možné zvolit pouze prodejny prodávajícího v České republice), a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, kde si kupující zboží vyzvedne. Pokud je zboží k dispozici přímo v kupujícím vybrané prodejně prodávajícího, může si kupující předmětné zboží vyzvednout ještě v den uzavření kupní smlouvy (avšak pouze za předpokladu, že k uzavření kupní smlouvy došlo nejpozději 2 (dvě) hodiny před koncem otevírací doby dané prodejny.) Zboží si může kupující vyzvednout vždy pouze v otevírací době předmětné prodejny, přičemž otevírací doby prodejen prodávajícího jsou uvedeny na webu prodávajícího na adrese xxxx. Zboží bude kupujícímu předáno spolu s prodejním dokladem a záručním listem.
 3. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání zboží službu „Baťa Home“, bude zboží kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr jednu z následujících možností:
  1. Česká pošta, s. p. - Balík na poštu;
  2. Česká pošta, s. p. - Balík do ruky;
  3. PPL CZ s.r.o. - Expresní doručení.
  Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, dále jen „vybraný přepravce
 4. Při využití služby „Baťa Home“, bude kupujícímu zboží doručeno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst.
 5. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží prostřednictvím služby Baťa Home, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí:
  1. Česká pošta, s. p. - Balík na poštu: 114 Kč;
  2. Česká pošta, s. p. - Balík do ruky: 119 Kč;
  3. PPL CZ s.r.o. - Expresní doručení: 119 Kč;
  ledaže se jedná o případy, kdy prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží neúčtuje.
 6. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě:
  1. Využití služby „Click and Collect“;
  2. Pokud hodnota objednávaného zboží činí současně alespoň 499 Kč, nebo
  3. Je-li kupující členem Deluxe klubu prodávajícího a uvede příslušné údaje týkající se jeho členství v tomto klubu v rámci své objednávky (členové DeLuxe klubu Baťa jsou pro přiznání výhod povinni uvést během objednávkového procesu platné číslo Baťa klub karty a PIN, nebo se přihlásit platným uživatelským jménem a heslem), nebo
  4. Objednává-li kupující zboží z kolekce MEDI.
 7. Pro službu „Baťa Home“, dále platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 8. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
 9. Uvede-li kupující v objednávce číslo mobilního telefonu, bude prodávající kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (resp. kupní smlouvy) informovat prostřednictvím SMS zaslané na uvedené telefonní číslo, a to na náklady prodávajícího.

V. Platební podmínky

 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:
  1. Platební kartou, přičemž rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v e-shopu v příslušném kroku druh platební karty. Poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem. Prodávající přijímá k platbě tyto karty: VISA Electron (kterou vydala jakákoliv česká banka), VISA (kterou vydala jakákoliv česká banka), Maestro (v případě, že vydavatelská banka zařadila danou kartu do systému 3D-Secure), MasterCard (kterou vydala jakákoliv česká banka) Přítomnost log „Verified by Visa“ kartové asociace Visa a „MasterCard Secure Code“ kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v e-shopu prodávajícího;
  2. Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce. Platba dobírkou je zpoplatněna 29 Kč (nevztahuje se na členy Baťa klubu v úrovni Deluxe, Platinum). Úhrada kupní ceny a doběrečného je podmínkou předání zboží.

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, platí, že:
  1. V případě služby „Baťa Home“ odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
  2. V případě služby „Click and collect“ přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody převzetím zboží.

VII. Nároky z vad zboží

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo přímo v sídle prodávajícího.
 4. Ustanovení odstavců 5. až 12 tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.
 6. Ustanovení odst. 5 tohoto článku se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména:
  1. U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  3. Vyplývá-li to z povahy věci.
 7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku VII. obchodních podmínek a/nebo § 2161 OZ, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 11. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 2. Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem “Zásady zpracování osobních údajů“.

X. Kontaktní údaje prodávajícího

 1. BAŤA, akciová společnost

XI. Řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 02.03.2017.
 4. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Načítání...

Odeslali jsme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračujte na přihlášení

Ztratil jste heslo?

Je snadné ztratit přehled o vašich přístupových údajích. Chceme vám proto pomoci s jednoduchou obnovou hesla.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na e-mailu kontakt@bata.cz nebo na telefonu +420577685277

Byli jste úspěšně přihlášeni jako

Načítání...

Děkujeme, že jste se k nám přidali

Stačí pouze zkontrolovat Váš e-mail a potvrdit přihlášení k odběru. Již brzy se můžete těšit na novinky od Bati. Bereme spam hodně vážně, chceme proto mít jistotu, že je všechno správně.