27.10. 2016

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Kolo štěstí s Joules“ 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „Kolo štěstí Joules“ (dále také jako „soutěž“).

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost BAŤA, akciová společnost, se sídlem Zlín, Dlouhá ul. 130,  PSČ 762 22, IČ: 44268050, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 872 (dále také jako "pořadatel" nebo "pořadatel soutěže").

 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat dne 29.10.2016 v době od 14.00 hod. do 18.00 hod. v prodejně Baťa Praha, Václavské náměstí 6, 110 00 Praha 1 (takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“).

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v době trvání soutěže navštíví prodejnu Baťa v Praze na adrese Václavské náměstí 6, 110 00 Praha 1, dosáhne v okamžiku trvání soutěže alespoň 16 let věku, a dále splní veškeré další podmínky dle těchto pravidel (dále jako „účastník“ či "soutěžící"). Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení určitého zboží nebo jiného produktu pořadatele nebo dodavatele nebo uzavření smluvního vztahu s pořadatelem anebo dodavatelem zboží nebo jiného produktu ani účast na propagační či reklamní akci pořadatele anebo dodavatele.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

Účastník soutěže souhlasí s pořízením obrazových záznamů své osoby a jejich následným použitím v médiích (včetně internetu) a propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

 

4. VÝHRA

Pro soutěž jsou určeny následující výhry:

  • 30x klíčenka Tome Joule;
  • 15x deštník Tome Joule;
  • 9x šátek Tome Joule;
  • 5 párů dámských holínek Tome Joule.

Každý výherce může vyhrát pouze jednu výhru.

 

5. PRINCIP SOUTĚŽE

Výhercem výhry se stává ten soutěžící, který na kole štěstí vytočí pole s označením „prize“ nebo „star prize“.

V případě, že soutěžící vytočí pole s označením „prize“, vyhrává podle vlastní volby klíčenku Tome Joule nebo deštník Tome Joule.

Prvních 5 soutěžících, kteří na kole štěstí vytočí pole „star prize“, se stává výherci dámských holínek Tome Joule. Po vyčerpání této výhry vyhrává každý další soutěžící v případě vytočení pole „star prize“ šátek Tome Joule.

Každý soutěžící se může účastnit soutěže pouze jednou. Soutěž končí v okamžiku, kdy dojde k vyčerpání cen.

 

6. POSKYTNUTÍ VÝHRY

Výhra bude výhercům předána přímo v místě konání soutěže, a to s výjimkou výherců dámských holínek Tome Joule, kterým bude výhra zaslána dodavatelem těchto holínek doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Výherce dámských holínek Tome Joule výslovně souhlasí s tím, že volba konkrétního modelu dámských holínek Tome Joule, který bude jako výhra výherci doručen, závisí zcela na rozhodnutí dodavatele.

Pokud účastník soutěže uvede nesprávné či nepravdivé kontaktní údaje a nebude možné ho v případě výhry kontaktovat, jeho nárok na výhru zaniká.

Účastník pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výherci v souvislosti s využíváním výhry.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Za případné reklamace výhry pořadatel soutěže neodpovídá.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry nejsou přenositelné na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě vítězství v soutěži a převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATE LE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být vítězi soutěže předána v souladu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici v prodejně Baťa v Praze na adrese Václavské náměstí 6, 110 00 Praha 1 a na webové adrese www.bata.cz.

 

V Praze dne 29.10.2016

 


« < 1 2 3 4 5 6 7 > »